Requisitos para formar parte da Agrupación de Peritos

De conformidade co artigo 22 dá Agrupación de Aparelladores e Arquitectos Técnicos Peritos Xudiciais, serán requisitos para a integración inicial:

1.- Acreditar un mínimo de cen puntos, con arranxo ao seguinte baremo:

 • Dous puntos (2 puntos) por cada Ditame ou Informe Pericial visado ó rexistrado e custodiado, cun máximo de 20 puntos.
 • Oito puntos (8 puntos) por ano completo traballado en empresa pública ou privada na categoría profesional de Aparellador ou Arquitecto Técnico, ou por ano de colegiación, cun máximo de 40 puntos.
 • Un punto (1 punto) por cada curso ou seminario de formación específica, cun máximo de quince (15) puntos, avaliables da seguinte maneira:
  • Medio punto (0,50 puntos) por cada curso de 4 horas de duración.
  • Un punto (1 punto) por cada curso de 4 a 8 horas de duración.
  • Dous puntos (2 puntos) por cada curso de máis de 8 horas.
 • Medio punto (0,50 puntos) por cada tasación inmobiliaria realizada durante o últimos dez anos e a metade da puntuación polas emitidas no cinco anos anteriores, até un máximo de dez (10) puntos.
 • Medio punto (0,50 puntos) por cada Proxecto Técnico, Estudo de Seguridade e Saúde, Estudo Técnico, Certificado ó Inspección Técnica de Edificios (ITE) elaborado e visado no últimos dez anos e a metade da puntuación polos elaborados no cinco anos anteriores, cun máximo de dez (10) puntos.
 • Un punto (1 punto) por cada dirección de obra visada ó rexistrada no últimos dez anos e a metade da puntuación polas visadas no cinco anos anteriores cun máximo de vinte (20) puntos.
 • Medio punto (0,50 puntos) por cada certificación ou cualificación enerxética, proxecto de residuos ou similar, visada ó rexistrada e custodiada no últimos dez anos e a metade da puntuación polas visadas no cinco anos anteriores, cun máximo de dez (10) puntos.
 • Quince puntos (15 puntos), a razón de punto por hora, por cursos de formación específica de contido xurídico organizados pola Agrupación, que serán imprescindibles para a incorporación á mesma. Se transcorrese un ano sen convocarse estes cursos, os interesados na integración, poderán acreditar estes 15 puntos mediante o compromiso por escrito da súa futura asistencia á primeira convocatoria que para ese efecto organice a Agrupación".

Así mesmo, unha vez cúmprase a súa integración inicial, deberá solicitar as disciplinas nas que desexa ser incluído, achegando a documentación justificativa necesaria, de acordo aos requisitos que figuran a continuación, aprobados na Xunta Xeral da Agrupación de data 3 de xullo de dous mil trece, non aceptando a referencia: "que xa figura nos arquivos colexiais":

 • (1) Seguridade e Saúde Laboral
  Realizar 200 horas en cursos, (2 abstencións na votación) e 20 expedientes de coordinación (acordo por unanimidade na votación)
 • (2) Construción, edificación en xeral e patoloxías
 • (3) Urbanismo no ámbito do plan, a edificación e a patrimonialización
  Quedará incorporado sen xustificación de formación o Técnico Municipal quer traballase polo menos 1 ano en áreas de urbanismo. Para os demais, realizar cursos de formación de 60 horas como mínimo.
 • (4) Tasaciones e Valoracións de Bens Inmobles
  Quedan incluídos sen xustificación de formación os Tasadores pertencentes a Sociedades de tasación, segundo normativa vixente. Para os demais, realizar 24 horas en cursos (acéptase o realizado en Enxeñaría de Edificación).
 • (5) Valoración de obras e análises de medicións e orzamentos de edificación
 • (6) Instalacións na Edificación
  Realizar ou ter formación de 60 horas, polo menos en dúas das disciplinas. Redúcense as especialidades a salubridade, eficiencia enerxética e electricidade. (grupos do CTE) e terase en conta neste apartado a formación de Enxeñaría de Edificación.
 • (7) Cuestións relativas a: servidumes, usufructos, divisións de herdanzas, deslindes, divisións horizontais, propiedade e todas aquelas reguladas no dereito civil

Se solicita as disciplinas 2, 5 e 7, a súa inscrición será automática por ser Arquitecto Técnico en exercicio e pertencer á Agrupación de Aparelladores, Arquitectos Técnicos Peritos Xudiciais de Pontevedra; e para as especialidades 4 e 6, darase como válida a formación, se se realizou o curso de Grao en Enxeñaría de Edificación, a condición de que, acredítese que no citado curso de grao, impartíronse as materias de instalacións e valoracións.

A inscrición en calquera das especialidades realizarase unicamente a petición expresa do agrupado, indicando en cales desexa ser incluído. A documentación justificativa para a inscrición en calquera das disciplinas 1, 3, 4 e 6, deberá ser achegada polo propio agrupado.

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes