DEONTOLOXÍA

Di o Tribunal Constitucional que «a obrigación de incorporación a un Colexio para o exercicio da profesión se justifica non en atención aos intereses dos profesionais, senón como garantía dos intereses dos destinatarios dos seus servizos profesionais». Así, os Colexios Profesionais «constitúen unha típica especie de corporación recoñecida polo Estado, dirixida non só á consecución de fins estritamente privados, o que podería conseguirse coa simple asociación, senón esencialmente a garantir que o exercicio da profesión -que constitúe un servizo ao común- axústese ás normas ou regras que aseguren tanto a eficacia como a eventual responsabilidade en tal exercicio, que, por outra banda, xa garantiu en principio o Estado coa expedición do título habilitante.

Non son por tanto os fins relacionados cos intereses corporativos dos integrantes do Colexio -fins que, como acaba de lembrarse, poderían alcanzarse mediante unha asociación- os que justifican a lexitimidade da opción do lexislador pola colegiación obrigatoria, senón esoutros fins específicos, determinados pola profesión titulada, de indubidable interese público (disciplina profesional, normas deontolóxicas, sancións penais ou administrativas, recursos procesuais, etc.)».

De acordo co exposto e co expresamente determinado na Lei de Colexios Profesionais (art. 5.i) e nos Estatutos Xerais da Profesión (art. 36), debe manterse que é fin esencial dos Colexios a ordenación do exercicio da profesión de Aparellador e Arquitecto Técnico. Iso tradúcese na obrigación que recae sobre o profesional colexiado de velar polo estrito cumprimento das normas profesionais de actuación; a observancia das incompatibilidades legais; o mantemento fiel dos principios de deontología profesional; polo respecto debido aos lexítimos dereitos dos receptores dos servizos profesionais; e de cantas obrigacións impoñan as disposicións vixentes que regulen as funcións e competencias dos Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes