Estatutos Agrupación Peritos Xudiciais de Pontevedra

Aprobados en Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de Pontevedra, celebrada o día 9 de abril de 2013 e en Xunta Xeral de colexiados celebrada o día 25 de abril de 2013

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, NATUREZA, FINS

Artigo 1.- A Agrupación de Aparelladores e Arquitectos Técnicos Peritos Xudiciais de Pontevedra é un órgano colexial, sen personalidade xurídica propia, formada con carácter voluntario por Aparelladores e/ou Arquitectos Técnicos colexiados no Colexio de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de Pontevedra (Coaatie de Pontevedra), cuxa tutela e representación corresponde ao mencionado Colexio.

Artigo 2.- Constitúe o seu obxecto agrupar, con carácter voluntario, aos Aparelladores e/ou Arquitectos Técnicos que, reunindo as condicións establecidas para ser membros, compartan un interese común cos fins da Agrupación:

 • Fomentar a formación permanente dos seus membros tanto no aspecto técnico como no xurídico-procesual, acorde co ámbito en que deben desenvolver o seu traballo.
 • Velar polo adecuado cumprimento da función pericial dos seus membros, procurando así o prestixio social da actividade; e regular e corrixir mediante a aplicación dun réxime disciplinario específico o defectuoso exercicio no desempeño das súas funcións periciais ou arbitrais.
 • Difundir o adecuado coñecemento, a formación, preparación e competencia dos seus asociados en aras á emisión de Informes e ditames no amplo ámbito competencial dos mesmos.
 • Atender a cantas cuestións afecten o exercicio, competencia e responsabilidades dos Aparelladores e Arquitectos Técnicos no campo pericial.
 • Asesorar e informar aquelas actuacións que se estimen apropiadas ante calquera solicitude ou consulta realizada polos colexiados ou por terceiros.
 • Establecer relación e acordos de cooperación con asociacións ou entidades afíns que compartan obxectivos similares.
 • Desempeñar aqueloutras funcións que lle sexan delegadas, dentro do campo da pericia polo Coaatie de Pontevedra.
 • Denunciar o intrusismo profesional, pondo en coñecemento da Administración en xeral e da Administración de Xustiza en particular, a través do Coaatie de Pontevedra dos casos dos que teña coñecemento e da fraude que puidese existir na actuación pericial.
 • Terá tamén como fin primordial, a promoción dunha correcta actuación por parte dos Peritos Xudiciais Aparelladores e Arquitectos Técnicos no desempeño da súa función, en beneficio dos justiciables.
 • Promover a federación de agrupacións provinciais a nivel autonómico e/ou nacional

TÍTULO II.- DOMICILIO E ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Artigo 3.- A Agrupación desenvolverá a súa actividade dentro do ámbito do Coaatie de Pontevedra e terá o seu domicilio na Sede do devandito Colexio.

A Agrupación constitúese por tempo indefinido. A súa disolución procederá por acordo da Asemblea Xeral da Agrupación ó acordo do Coaatie de Pontevedra.

TÍTULO III.- DOUS MEMBROS

Artigo 4.- Os membros da Agrupación, formarán parte obrigatoriamente das listas de Peritos, Mediadores ou Árbitros, Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que confeccione o Coaatie de Pontevedra.

Poderán ser membros da Agrupación, os Aparelladores e Arquitectos Técnicos que acrediten:

 • Estar no exercicio activo da profesión e colexiado de pleno dereito.
 • Non ser sancionados por falta profesional grave en expediente disciplinario do Coaatie de Pontevedra ou desta Agrupación ou ser rehabilitado.
 • Non estar incursos en incompatibilidade legal ou deontolóxico.

Artigo 5.- Na Sede da Agrupación, existirá un Libro de Rexistro para recoller as solicitudes de incorporación dos colexiados á Agrupación. Estas solicitudes formularanse dirixidas á Xunta de Xestión da Agrupación e nelas farase constar o cumprimento dos requisitos esixidos para a incorporación á Agrupación, así como, os cargos ou postos de traballo que se desempeñen na Administración Pública, a efectos de incompatibilidades, e as especialidades en que se desexa figurar, no seu caso, con indicación da experiencia profesional en devanditos concretos ámbitos de actuación.

As especialidades a efectos de peritaciones serán as seguintes:

 • Seguridade e saúde laboral.
 • Construción, edificación en xeral e patoloxías.
 • Urbanismo no ámbito do plan, a edificación e a patrimonialización.
 • Tasaciones e valoracións de bens inmobles.
 • Valoración de obras e análises de medicións e orzamentos de edificación.
 • Instalacións na edificación.
 • Cuestións relativas a: servidumes, usufructos, divisións de herdanzas, deslindes, divisións horizontais, propiedade e todas aquelas reguladas no dereito civil.

A expresada subdivisión persegue a eficacia e garantía pericial e servirá á Xunta de Xestión da Agrupación para a asignación de traballos cando sexa coñecido o perfil profesional requirido.

Artigo 6.- Mediante escrito dirixido á Xunta de xestión, calquera colexiado poderá solicitar a súa admisión na Agrupación.

En trinta días valorarase a solicitude e resolverase, comunicándolle ao interesado sobre a súa petición. Este poderá formular as observacións que estime mediante escrito á Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra, a cal resolverá sobre a súa admisión.

Contra esta resolución, o interesado poderá utilizar os recursos establecidos nos estatutos do Coaatie de Pontevedra.

As novas altas aprobadas serán inscritas no Libro de Rexistro e listaxe da Agrupación de Peritos Xudiciais Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Pontevedra.

Aos efectos de publicidade na páxina Web do Coaatie de Pontevedra, elaboraranse:

 • Unha listaxe xeral dos membros da Agrupación, por rigorosa orde de incorporación, na que conste dirección, teléfono ó e-mail, salvo oposición do agrupado.
 • Unha listaxe por especialidades.

As listas serán públicas e publicaranse na páxina Web do Coaatie de Pontevedra.

Devanditas listaxes divulgaranse para o seu coñecemento entre os profesionais da xustiza e do dereito, e entre aqueles que se considere de interese por parte da Agrupación, respectando para ese efecto o establecido na LDC.

Artigo 7.- A condición de membro da Agrupación, perderase por:

 • Expresa petición do propio interesado.
 • Incumprimento dalgún dos requisitos para ser membro.
 • Incumprimento das obrigacións económicas coa propia Agrupación ou co Coaatie de Pontevedra.
 • Incumprimento reiterado da aceptación de encargos periciais na forma que estableza a Agrupación ou a non execución, sen causa justificada, dos traballos periciais asignados.
 • Observar unha conduta contraria a estes Estatutos, desprestixiar a Agrupación con actos ou palabras, perturbar a boa administración e goberno da mesma ou realizar calquera acto ou omisión en prexuízo do labor e fins da Agrupación.
 • Nos supostos b, c, d e e anteriores e posteriormente á apertura dun expediente informativo, en que se escoitará ao membro da Agrupación, a Xunta de Xestión remitirao coas súas conclusións á Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra para a adopción do correspondente acordo.

En tanto non se dite a resolución, o agrupado seguirá exercendo as súas funcións, salvo que precautoriamente a Xunta de Goberno decida a suspensión de dereitos até a resolución definitiva.

TÍTULO IV.- NORMAS DE FUNCIONAMENTO NA DESIGNACIÓN DE PERITOS

Artigo 8.- A designación de Peritos pola Agrupación, efectuarase seguindo a orde na lista elaborada por especialidades. Para ese efecto crearase unha lista especial, derivada da que se especifica no artigo 6 na que figurarán e iranse engadindo por rigorosa orde cronolóxica na solicitude de incorporación, os membros da Agrupación.

Ao recibirse unha comunicación na que se interese un nomeamento de Perito, darase traslado á Xunta de Xestión para a proposta do membro da Agrupación que corresponda por quenda, comunicándoselle a este a designación para que no prazo de tres días hábiles proceda á aceptación ó rexeitamento. Pasado devandito prazo sen producirse a aceptación, procederase á designación do seguinte da lista, da mesma forma que no caso anterior e así sucesivamente. Os que renuncien á designación sen causa legal que o justifique, consumirán a quenda da designación. Aos efectos de axilizar este tipo de nomeamentos e cumprir cos prazos fixados na demanda realizada, a comunicación realizarase mediante fax ou e-mail, debidamente constatado o recibín, e mesmo telefonicamente por razóns de urxencia.

TÍTULO V.- DEREitoS e DEBERES DOUS MEMBROS DÁ AGRUPACIÓN

Artigo 9.- Son dereitos dos membros da Agrupación:

 • Ser incluídos por defecto nas listas que elabore o Coaatie de Pontevedra, dentro da convocatoria anual que os mesmos, realicen a petición dos xulgados, de acordo co establecido no artigo 341 da LEC (Lei de Enjuiciamiento Civil), salvo comunicación en contrario por parte dos mesmos.
 • Ser incluídos as listas que elabore esta Agrupación ante calquera organismo público ou privado de interese para os fins da Agrupación, salvo comunicación en contrario por parte dos mesmos.
 • Gozar dos servizos e medios ofrecidos pola Agrupación, e participar nas actividades que se programen.
 • Asistir ás asembleas xerais da Agrupación con voz e voto.
 • Ser elector e elegible como membro da Xunta de Xestión.
 • Recibir cumprida información acerca da xestión e funcionamento da Agrupación.

Artigo 10.- Son obrigacións dos membros da Agrupación:

 • Cumprir estes Estatutos e os acordos dos órganos do Coaatie de Pontevedra e da Agrupación.
 • Contribuír ás necesidades económicas da Agrupación, nas condicións que no seu caso se determinen.
 • Aceptar e levar a bo termo os encargos asignados pola Agrupación. Só poderá rexeitarse a aceptación e realización dun encargo polas razóns de incompatibilidade que establece a lei. Así mesmo, é preceptivo declarar esta incompatibilidade no caso de que se produza.
 • Todos os informes, encargados por particulares ou por organismos públicos ou privados, susceptibles de ser actuacións periciais, xudiciais ou de mediación deberán ser entregados ao cliente, debidamente visados ou rexistrados con custodia no Coaatie de Pontevedra.
 • Devanditos traballos deberán entregarse co papel ou formato que estableza a Agrupación.
 • A Xunta de Xestión poderá coñecer, a través do Coaatie de Pontevedra, o contido dos devanditos traballos aos fins recolleitos no artigo 2 destes estatutos.
 • Manter unha formación continuada, asistindo especificamente aos cursos e eventos programados pola Agrupación, e prestar axuda ó colaboración nos traballos comúns da Agrupación, perseguindo o interese da propia entidade e dos seus membros.

TÍTULO VIN.- ÓRGANOS DE GOBERNO

Artigo 11.- A Agrupación, estará rexida por:

 • Xunta Xeral
 • Xunta de Xestión

Artigo 12.- A Xunta Xeral estará constituída por todos os membros da Agrupación, que terán voz e voto, que non poderá ser delegado.

Son facultades da Xunta Xeral:

 • Resolver as cuestións que lle eleve a Xunta de Xestión da Agrupación.
 • Aprobar a Memoria Anual de actividades.
 • Elixir os membros que corresponda da Xunta de Xestión.
 • Aprobar aquelas propostas que dentro do ámbito das súas competencias sexanlle propostas pola Xunta de Xestión.

Artigo 13.- A Xunta Xeral, que se reunirá polo menos unha vez ao ano, constituirase en primeira convocatoria coa asistencia da metade máis un dos membros, e en segunda convocatoria cos asistentes, calquera que sexa o seu número. Os acordos haberán de tomarse por maioría dos asistentes.

Será presidida polo Secretario da Xunta de Xestión; constituíndose a mesa cos membros da Xunta de Xestión presentes. Levantarase Acta de todas as sesións que será asinada polo Secretario da Xunta de Xestión, co visto e prace da mesa, e asinada e aprobada por dous asistentes en representación da asemblea.

Artigo 14.- A Xunta de Xestión é o órgano de goberno da Agrupación. As súas funcións son as seguintes:

 • Cumprir e facer cumprir os acordos das Xuntas Xerais.
 • Propor á Xunta Xeral os acordos que sexa preciso someter a ela.
 • Resolver a tramitación de solicitudes de inscrición e as baixas dos membros xa incorporados.
 • Atender os temas relacionados coa actividade pericial que lle encomende a Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra.
 • Propor as medidas necesarias para o cobro de honorarios dos agrupados.
 • Promover a formación permanente e continuada dos membros.
 • Propor a Memoria de actuación e o Orzamento Anual da Agrupación, para a súa aprobación pola Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra.
 • Realizar labores de promoción da Agrupación no ámbito das funcións establecidas nos presentes estatutos.
 • Resolver os expedientes informativos dos seus membros no ámbito destes estatutos.

Artigo 15.- A Xunta de Xestión estará composta por tres membros elixidos de entre os agrupados e un cuarto membro designado pola Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra. Entre eles elixirán un secretario

A duración dos cargos será de catro anos, facendo a renovación coincidente coas eleccións do Coaatie de Pontevedra. Os cargos non serán retribuidos, podéndose percibir unicamente as compensacións de gastos establecidas polo Coaatie de Pontevedra con carácter xeral.

Artigo 16.- A Xunta de Xestión reunirase polo menos dúas veces ao ano, e cantas veces sexa necesario para o desenvolvemento das súas funcións, a convocatoria de calquera dos seus membros. Os acordos serán por maioría, o secretario ostentará o voto de calidade. Sen necesidade de convocatoria previa, entenderase constituída válidamente cando, reunidos todos os seus membros, así o decidan. De todas as reunións levantarase Acta.

Para a validez dos acordos será necesaria a asistencia de tres dos seus compoñentes.

Artigo 17.- O Secretario dirixirá a oficina da Agrupación, levantará as actas das reunións co visto e prace da Xunta de Xestión. Expedirá os certificados que correspondan.

Remitirá a documentación ao Secretario do Coaatie de Pontevedra para a súa custodia, redactará a Memoria anual, levará os libros de Rexistro dos membros e coidará do cumprimento dos prazos e obrigacións que se establecen nos presentes Estatutos.

O secretario da Agrupación dirixirase ao secretario do Coaatie de Pontevedra para solicitar, coa antelación suficiente, o uso das instalacións do mesmo para as necesidades da Agrupación.

TÍTULO VII - RÉXIMEN ECONÓMICO

Artigo 18.- A Agrupación carece de vida económica propia e presentará anualmente unha memoria cun orzamento anual de actuación para o cumprimento dos seus fins que será aprobado pola Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra.

Devandito orzamento ascenderá como máximo ao 60 % das cotas dos asociados ademais de todos os ingresos que puidese xerar co desenvolvemento das súas actividades.

A porcentaxe restante disporao o Coaatie de Pontevedra en concepto de gastos de xestión económica, administrativa e de uso de locais.

Artigo 19.- Son ingresos da Agrupación, os seguintes:

 • Cotas de inscrición.
 • Cotas periódicas.
 • Ingresos por publicacións, subvencións ó donativos, dereitos por cursos, conferencias e calquera outra actividade.

O orzamento da Agrupación integrarase no orzamento do Coaatie de Pontevedra.

Os titulares da conta correspondente ás cantidades asignadas á Agrupación de Peritos serán os que figuren como tales nas contas do Coaatie de Pontevedra.

Artigo 20.- Das cotas dos agrupados:

A contía da cota asociativa será igual para todos os agrupados, e fixarase anualmente pola Xunta Xeral a proposta da Xunta de Xestión.

TÍTULO VIII. - RÉXIMEN XURÍDICO

Artigo 21.- Os acordos das Xuntas Xerais e das Xuntas de Xestión poden ser impugnados por calquera membro da Agrupación.

En todo o non previsto nestes Estatutos será de aplicación o previsto nos do Coaatie de Pontevedra. As cuestións que se susciten respecto da interpretación, aplicación e alcance destes Estatutos, serán resoltas pola Xunta de Goberno do Coaatie de Pontevedra.

TÍTULO IX.- REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DÁ AGRUPACIÓN

Artigo 22.- Serán requisitos para a integración inicial:

Acreditar un mínimo de cen puntos, con arranxo ao seguinte baremo:

 • Dous puntos (2 puntos) por cada Ditame ou Informe Pericial visado ó rexistrado e custodiado, cun máximo de 20 puntos.
 • Oito puntos (8 puntos) por ano completo traballado en empresa pública ou privada na categoría profesional de Aparellador ou Arquitecto Técnico, ou por ano de colegiación, cun máximo de 40 puntos.
 • Un punto (1 punto) por cada curso ou seminario de formación específica, cun máximo de quince (15) puntos, avaliables da seguinte maneira:
  • Medio punto (0,50 puntos) por cada curso de 4 horas de duración.
  • Un punto (1 punto) por cada curso de 4 a 8 horas de duración.
  • Dous puntos (2 puntos) por cada curso de máis de 8 horas.
 • Medio punto (0,50 puntos) por cada tasación inmobiliaria realizada durante o últimos dez anos e a metade da puntuación polas emitidas no cinco anos anteriores, até un máximo de dez (10) puntos.
 • Medio punto (0,50 puntos) por cada Proxecto Técnico, Estudo de Seguridade e Saúde, Estudo Técnico, Certificado ó Inspección Técnica de Edificios (ITE) elaborado e visado no últimos dez anos e a metade da puntuación polos elaborados no cinco anos anteriores, cun máximo de dez (10) puntos.
 • Un punto (1 punto) por cada dirección de obra visada ó rexistrada no últimos dez anos e a metade da puntuación polas visadas no cinco anos anteriores cun máximo de vinte (20) puntos.
 • Medio punto (0,50 puntos) por cada certificación ou cualificación enerxética, proxecto de residuos ou similar, visada ó rexistrada e custodiada no últimos dez anos e a metade da puntuación polas visadas no cinco anos anteriores, cun máximo de dez (10) puntos.
 • Quince puntos (15 puntos), a razón de punto por hora, por cursos de formación específica de contido xurídico organizados pola Agrupación, que serán imprescindibles para a incorporación á mesma. Se transcorrese un ano sen convocarse estes cursos, os interesados na integración, poderán acreditar estes 15 puntos mediante o compromiso por escrito da súa futura asistencia á primeira convocatoria que para ese efecto organice a Agrupación".

En todo caso, as listas provisionais de admitidos e as puntuacións serán públicas e estarán a disposición de quen o solicite, para a súa comprobación; sendo recurribles, conforme aos Estatutos xerais da Profesión.

D I S P Ou S I C I Ó N S T R A N S I T Ou R I A S

 • 1.- A aprobación destes Estatutos corresponde ao Coaatie de Pontevedra.
 • 2.- Tras a aprobación, publicaranse na páxina web do Coaatie de Pontevedra.
 • 3.- A modificación destes Estatutos realizásese por acordo da Xunta Xeral da Agrupación e posterior aprobación do Coaatie de Pontevedra.
 • 4.- Establécese inicialmente a Xunta de Xestión cos mesmos membros da Xunta de Xestión da Sección Provincial de Pontevedra da Agrupación de Aparelladores e Arquitectos técnicos peritos Xudiciais de Galicia.
 • 5.- Todos os membros da Agrupación de Aparelladores e Arquitectos técnicos peritos Xudiciais de Galicia e colexiados no Coaatie de Pontevedra, terán dereito á incorporación a esta Agrupación sen máis trámite que a súa solicitude ante a Xunta de Xestión.

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes