Fins e funcións do colexio

Segundo os Estatutos Xerais do Consello Xeral e dos Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, son fins esenciais destas corporacións os seguintes puntos:

• Ordenación do exercicio da profesión de Aparellador e Arquitecto Técnico
• Representación exclusiva da profesión
• Defensa dos intereses profesionais dos colexiados

Art. 5º.- Fins.- Son fins esenciais do Colexio:

1. A representación de todos os seus membros ante o Consello Xeral, os organismos da Administración e ante a Sociedade.

2. Servir de canle para a participación dos Aparelladores e Arquitectos Técnicos nas funcións públicas de carácter representativo e demais tarefas de interese xeral, de acordo coas leis.

3. Manter a relación orgánica coa administración a través do Departamento Ministerial correspondente.

4. A defensa dos intereses dos seus colexiados en todos os ámbitos da súa actuación profesional, sen prexuízo da Competencia da Administración Pública, por razón  da relación funcionarial e das específicas dos Organismos competentes en material de relacións laborais. (L.C.P.: Art. 1º, 3 e 4; 2º., 3)

5. Impulsar e desenvolver o procedemento de mediación, entre os colexiados, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

Art. 6º. Funcións.- Corresponde ou Colexio ou exercicio dás seguintes funcións:

a. Exercer aquelas que lle sexan encomendadas pola administración e colaborar con esta mediante a realización de estudos, emisión de ditames, informes, elaboración de estatísticas e outras actividades relacionadas cos seus fins que poidan solicitarlle ou que o Colexio acorde formular por propia iniciativa. (L.C.P.: Art. 5º, b).

b. Participar nos Consellos ou Organismos consultivos da Administración na materia de competencia da profesión de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, así como, en todas aquelas en que a súa presenza fose solicitada. (L.C.P.: Art. 5º, d).

c. Estar representado nos Padroados universitarios. (L.C.P.:Art. 5º, e.).

ch- Participar na elaboración dos plans de estudo e informar as normas de organización dos centros docentes correspondentes á profesión de Aparellador, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro de Edificación e manter permanente contacto con aqueles e preparar a información necesaria para facilitar o acceso á vida profesional dos novos titulados. (L.C.P.: Art. 5 f).

d. O Colexio ostentará no seu ámbito a representación e defensa da Profesión, ante a Administración, Institucións, Tribunais, Entidades e particulares, con legitimación para ser parte de cuantos litixios afecten os intereses da profesión e dos colexiados e exercitar o dereito de petición, conforme á Lei sen prexuízo do disposto no apartado tres do Art. 1º da Lei de Colexios Profesionais.

e. Facilitar aos tribunais, conforme ás Leis, a relación de Colexiados que puidesen ser requiridos para intervir como peritos nos asuntos xudiciais ou designalos directamente, segundo proceda. (L.C.P.: Art. 5º, h).

f. Ordenar, no ámbito da súa competencia, a actividade profesional dos Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación, intervindo na redacción e modificación das normas reguladores da profesión e a súa actualización progresiva. (L.C.P. Art.: 5º i).

g. Velar para que a actuación dos Colexiados axústese á ética, dignidade e independencia profesionais, esixindo o máis estrito cumprimento das súas obrigacións e o respecto debido aos dereitos dos particulares, con observancia das normas reguladoras de incompatibilidades e deontología profesional e exercendo as facultades disciplinarias nas ordes profesional e colexial e impondo aos colexiados as sancións e correccións que procedan. (L.C.P. Art.: 5º i).

h. Fomentar e organizar actividades e servizos comúns de interese para os colexiados, de carácter profesional, formativo, cultural, recreativo, asistencial e de previsión, e, no seu caso, cursos para a formación profesional dos postgraduados, a fin de promover o maior nivel técnico, humano e cultural daqueles, provendo o sostemento económico mediante os recursos necesarios. (L.C.P. Art.: 5º j) e r).

i. Colaborar con outros Colexios Profesionais na realización de estudos e actividades de interese para a profesión.

j. Procurar a harmonía, colaboración e irmandade entre os Colexiados, impedindo a competencia desleal entre os mesmos. (L.C.P. Art.: 5º k).

k. Evitar o intrusismo profesional e as transgresiones legais que prexudiquen aos Colexiados, denunciando e perseguindo ante os tribunais a quen sen estar legalmente facultados nin colexiados, trataren de exercer as funcións que corresponden exclusivamente ou con carácter preferente aos Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación. (L.C.P. Art.: 5º l).

l. Intervir en vía de conciliación ou arbitraxe nas cuestións que por motivos profesionais suscítense entre os Colexiados. (L.C.P.: Art. 5º, m).

m. Resolver por laudo, a instancia das partes interesadas, as discrepancias que poidan xurdir sobre o cumprimento das obrigacións dimanantes dos traballos realizados polos Colexiados no exercicio da profesión. (L.C.P.: Art. 5º, n).

n. Visar todos os documentos relacionados cos traballos profesionais particulares, que realicen os seus Colexiados e axústense ás Normas regulamentarias e disposicións vixentes, esixindo a intervención Colexiado, cando sexa preceptiva a súa actuación. (L.C.P.: Art. 5º, g).

ou. Así mesmo encargarse do cobro das percepcións, remuneracións e demais retribucións profesionais que correspondan aos colexiados a petición dos mesmos. (L.C.P.: Art. 5º, ou).

p. Informar os procedementos xudiciais ou administrativos en que se discutan honorarios profesionais. (L.C.P.: Art. 5º, ou).

q. Participar nos padroados Oficiais que para os Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación cre a Administración, a fin de facilitar aos colexiados a solución dos problemas de aloxamento. (L.C.P.: Art. 5º, s).

r. Emitir os ditames e informes e evacuar consultas que lle sexan solicitadas polos particulares ou os propios colexiados.

s. Elaborar os seus Estatutos Particulares e os Regulamentos de Réxime Interno necesarios. (L.C.P.: Art. 6º, 4).

t. Cumprir e facer cumprir aos colexiados as leis e normas xerais e especiais a que deba suxeitarse a actuación dos Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación, así como, os presentes Estatutos e Regulamentos de Réxime Interno e as normas e decisións adoptadas por Órganos Colexiais en materia da súa competencia. (L.C.P.: Art. 5º, t).

ou. Fixar as cotas e achegas económicas dos colexiados, necesarias para os fins e funcións corporativas dentro dos límites establecidos polo Consello Xeral e velar pola xusta distribución entre os Colexiados das cargas tributarias.

v. Patrocinar, participar ou colaborar en todas aquelas cuestións ou actividades de interese público ou cidadán que sirvan ao prestixio do Colexio e á súa proxección e presenza ante a sociedade.

w. Recadar e administrar os fondos colexiais.

x. Crear un Servizo de Inspección de conformidade coas normas emanadas do Consello.

e. Cantas outras funcións redunden en beneficio dos intereses da profesión dos Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación e dos intereses xerais da colectividade en que aqueles están integrados e á que han de contribuír cos seus coñecementos. (L.C.P.: Art. 5º, ou).

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:30
Xoves: 16:45 - 19:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes